Afapp

współczesna logopedia

Terapia afazji z wykorzystaniem tabletu. Zestaw ponad czterystu multimedialnych ćwiczeń w przystępnej formie.

Afapp usługa i aplikacja

Regulamin

 • Korzystając z witryny internetowej afapp.better-software.eu zgadzasz się z niniejszym regulaminem usługi oraz akceptujesz umowę licencyjną określającą sposób, w jaki możesz korzystać z ćwiczeń logopedycznych udostępnionych przez tę usługę i prezentowanych w aplikacji Afapp.

  Licencjobiorcą stajesz się również instalując aplikację Afapp na tablecie lub innym urządzeniu mobilnym, pobrawszy ją ze skepu Google Play lub uzyskując aplikację z jakiegokolwiek innego źródła (w tym pobierając ją z serwerów Afapp). Instalując aplikację akceptujesz postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.

 • Aplikacja i usługa

  Tak niniejsza witryna internetowa, jak i aplikacja oraz wyświetlana w niej zawartość, zarówno darmowa, jak i dostarczana w ramach abonamentu Afapp, chronione są prawami autorskimi, a sposób korzystania z nich określony jest w niniejszej umowie.

  Licencja na aplikację Afapp udzielana jest nieodpłatnie. Nieodpłatnie udostępniane są również ćwiczenia logopedyczne publikowane w aplikacji, przy czym pobrane w dniu dzisiejszym ćwiczenia będą dostępne do odwołania. Licencjodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia niewielkiej rocznej opłaty abonamentowej za dalsze korzystanie z usługi. Licencjobiorca przestająć korzystać z usługi i aplikacji przed upływem okresu darmowego nie poniesie żadnych kosztów.

 • Abonament po upływie 3-letniego okresu darmowego

  Po pewnym czasie od chwili pobrania ćwiczeń przez aplikację Afapp na tablet licencjodawca może wprowadzić niewielką roczną opłatę abonamentową za dalsze korzystanie z usługi na pokrycie kosztów infrastruktury internetowej. Licencjobiorca przestająć korzystać z usługi i aplikacji przed upływem okresu darmowego nie poniesie żadnych kosztów.

  W takim przypadku opłata abonamentowa dotyczyć będzie jednego konkretnego urządzania (tabletu) na okres jednego roku.
  Liczba urządzeń, na których licencjobiorca będzie mógł zainstalować aplikację Afapp, nie będzie ograniczona. Na każde z nich wymagany będzie jednak osobny abonament (osobna płatność za pełen zestaw ćwiczeń). Okresy abonamentowe liczone będą dla każdego urządzenia osobno.

  Licencjobiorca zobowiązuje się do odinstalowania aplikacji w przypadku, gdyby ćwiczenia nie zostały z ustaniem trzyletniego okresu darmowego automatycznie usunięte z urządzenia, a licencjobiorca nie decyduje się na opłacenie abonamentu na kolejny rok.

 • Dozwolone wykorzystanie aplikacji i usługi Afapp

  W ramach licencji licencjodawca zezwala licencjobiorcy na wykorzystanie aplikacji i treści pochodzących z usługi Afapp w następujących celach:

  1. 1. Terapia logopedyczna dowolnych osób bez ograniczeń co do ich liczby, tj. terapia własna, osób trzecich, w tym indywidualna lub grupowa poprzez użytkowanie applikacji na tablecie.
  2. 2. Dostarczania płatnych i nieodpłatnych usług logopedycznych, edukacyjnych i innych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub poza nią.
  3. 3. Udostępnianie zdjęć, nagrań audio i wideo pokazujących ekrany aplikacji Afapp oraz wyświetlaną na tych ekranach treść pochodzącą z usługi internetowej Afapp pod warunkiem, że spełniony jest każdy z poniższych warunków:

   • 3.1. Zdjęcia te i nagrania udostępniane są osobom trzecim bezpłatnie. Dopuszcza się wykorzystanie zdjęć lub nagrań do promocji działalności prowadzonej przez licencjobiorcę.
   • 3.2. Łączna długość fragmentów nagrań audio i wideo udostępnionych przez licencjobiorcę a ukazujących aplikację Afapp lub treści w niej prezentowane nie przekracza 5 minut.
   • 3.3. Zdjęcia, materiały wideo lub audio lub kontekst, w którym zostają umieszczone (np. folder lub strona WWW) opatrzone są w sposób widoczny lub słyszalny informacją: "Materiały pochodzą z aplikacji logopedycznej Afapp, http://afapp.better-software.eu".
  4. 4. Prezentowanie treści wyświetlanych w aplikacji Afapp na urządzeniach podłączonych do tabletu takich jak systemy nagłośnienia, projektory multimedialne, monitory i telewizory. W każdym z tych przypadków treści pochodzące z usługi Afapp muszą być prezentowane za pośrednictwem aplikacji Afapp zainstalowanej na tablecie.
  5. Wykorzystywanie aplikacji i treści dostarczanych przez usługę internetową Afapp w sposób inny niż wyspecyfikowany powyżej jest zabronione.

   W szczególności zabronione jest wykorzystywanie treści poza aplikacją Afapp czy to w formie elektronicznej, czy też w jakiejkolwiek innej formie.

 • Ograniczona gwarancja

  Licencjodawca w żaden sposób nie gwarantuje, iż stosowanie aplikacji w terapii logopedycznej skutkować będzie ustąpieniem objawów zaburzeń mowy czy też polepszeniem stanu mowy.

  Zebrane w aplikacji Afapp ćwiczenia są wynikiem wieloletnich doświadczeń w praktyce logopedów i są dostosowane do ogólnych potrzeb pacjentów. Podobne ćwiczenia zaleca są od wielu lat, wykorzystując przy tym papierowe zeszyty i książki. Aplikacja Afapp włącza czynnik multimedialny dostępny również od pewnego czasu w innych programach komputerowych. Efekty terapii są uzależnione od czynników indywidualnych, np. stopnia uszkodzenia mózgu czy częstotliwości i regularności ćwiczeń.

  Licencjodawca nie bierze odpowiedzialności za stosowanie aplikacji w terapii logopedycznej w konkretnych przypadkach. W szczególności nieznane są efekty uboczne stosowania tego typu ćwiczeń u osób z zaburzeniami mowy, afatyków, czy osób po udarze mózgu. Za skutki osobistego wykonywania ćwiczeń jak i zalecania ich wykonania osobom trzecim wyłączną odpowiedzialność ponosi licencjobiorca.

  Gwarancja w okresie bezpłatnym

  W bezpłatnym okresie aplikacja nie podlega gwarancji a licencjobiorca korzysta z niej na własne ryzyko.

  Wersja bezpłatna nie jest objęta serwisem.

  Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za fizyczne zużycie lub zniszczenie urządzenia (tabletu) w trakcie korzystania z aplikacji ani za ograniczenie jego wydajności na skutek zajętych przez aplikację zasobów systemowych i przez to wpływu na inne aplikacje zainstalowane na urządzeniu.

  Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niemożności instalacji bądź aktualizacji aplikacji lub usługi na urządzeniu licencjobiorcy.

  Gwarancja po upływie trzyletniego okresu bezpłatnego

  Licencjodawca opublikuje na niniejszej stronie internetowej zasady ograniczonej gwarancji w chwili wprowadzenia abonamentu po trzyletnim okresie darmowym. W przypadku, gdyby Licencjobiorca nie zgadzał się z postanowieniami ograniczonej gwarancji, będzie mógł odstąpić od korzystania z aplikacji i usługi, nie ponosząc żadnych kosztów.

  Gwarancja dla licencjobiorców, którzy pobrali aplikację przed 13.01.2019

  Wersja płatna, tj. po wykupieniu abonamentu przed 13.01.2019 objęta jest ograniczoną gwarancją i serwisem przez pełen okres abonamentowy. W ramach gwarancji w okresie abonamentowym licencjobiorca zgłasza usterki lub prośbę o udzielenie pomocy technicznej na numer +48 732 89 08 33 bądź korzystając z funkcji "Prośba o kontakt".

  Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niemożności instalacji bądź aktualizacji aplikacji lub usługi na urządzeniu licencjobiorcy. W każdym przypadku odpowiedzialność licencjodawcy ograniczona jest do opłaconej przez licencjobiorcę kwoty abonamentu.

  W szczególności licencjobiorca powinien przetestować darmową wersję aplikacji na urządzeniu, które miałoby zostać zakupione wyłącznie w celu korzystania z aplikacji, przed zakupem tego urządzenia. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z zakupu urządzenia, na którym usługa Afapp z przyczyn technicznych nie może zostać zrealizowana.

  Wymagania sprzętowe i dostęp do sieci Internet

  Aplikacja Afapp może zostać zainstalowana wyłącznie na tablecie z systemem Android o minimalnych rozmiarach ekranu 1280 x 800 pikseli. Tablet musi być wyposażony w połączenie internetowe (np. Wi-Fi lub 3g lub 4g). Dostęp do internetu wymagany jest do zainstalowania aplikacji oraz pobrania treści (ćwiczeń), a także, po upływie trzyletniego okresu darmowego, do wykonania płatności oraz pobrania dodatkowych, dostępnych w abonamencie ćwiczeń.

  Połączenie internetowe nie jest wymagane w codziennej pracy z aplikacją, tj. gdy ćwiczenia zostały już raz pobrane lub zaktualizowane na urządzeniu.

  Zależy nam!

  Z uwagi na różnorodność produktów tego typu jak i złożoność infrastruktury oraz oprogramowania w sieci Internet nie jest możliwe zagwarantowanie, iż aplikacja Afapp będzie poprawnie działać na każdym z tych urządzeń oraz w każdej sieci komputerowej.

  Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby aplikacja działała zgodnie z opisem prezentowanym na niniejszych stronach internetowych, ale nie ponosi odpowiedzialności jeśli tak nie jest.

 • Ochrona danych osobowych

  Obecnie ani aplikacja Afapp, ani niniejsza witryna internetowa nie gromadzą danych osobowych licencjobiorców i osób odwiedzających niniejszą witrynę. W szczególności witryna nie używa plików cookies.

  Dane osobowe licencjobiorców, którzy wykupili abonament przed 13.01.2019 przetwarzane są przez Afapp Logopedia Joanna Kaczorowska, ul. Sasankowa 17, 62-023 Szczytniki w celach związanych wyłącznie z obsługą abonamentu i płatności za ćwiczenia logopedyczne Afapp. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest Afapp Logopedia. Dokonując płatności za ćwiczenia logopedyczne Afapp wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail koniecznych do przeprowadzenia procesu płatności. Dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 akceptujesz regulamin tego serwisu a twój adres email zostaje przekazany tej usłudze na potrzeby przetworzenia płatności zgodnie z regulaminem usługi Przelewy24.

 • Kopiowanie i powielanie

  Zarówno aplikacja jak i usługa chronione są prawami autorskimi.

  Kopiowanie, powielanie ćwiczeń logopedycznych, kodów źródłowych oraz plików binarnych w części lub całości, jak i wykorzystywanie aplikacji oraz prezentowanej w niej treści w sposób inny niż określony w niniejszej umowie licencyjnej w części lub całości w tym tekstu, zdjęć, grafik, kodów źródłowych, plików binarnych oraz plików dźwiękowych udostępnionych przez usługę i aplikację Afapp w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.

  Aplikacja i usługa Afapp podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę aplikację lub prezentowaną w niej zawartość tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

  Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

  Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego.

  Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Afapp