Afapp

współczesna logopedia

Terapia afazji z wykorzystaniem tabletu. Zestaw ponad czterystu multimedialnych ćwiczeń w przystępnej formie.

Afapp usługa i aplikacja

Regulamin i Umowa Licencyjna

 • Strony

  Niniejsza witryna internetowa oraz usługa internetowa dostarczająca zawartość dla aplikacji na system Android "Afapp" prowadzone są przez Joannę Kaczorowską, zwaną dalej "licencjodawcą", prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Afapp Logopedia z siedzibą w Szczytnikach, 62-023, ul. Sasankowa 17. Licencjodawca posiada prawa autorskie do witryny, aplikacji Afapp oraz ćwiczeń logopedycznych udostępnionych w aplikacji i poprzez niniejszą witrynę.

  Korzystając z witryny internetowej afapp.better-software.eu zgadzasz się z niniejszym regulaminem usługi oraz akceptujesz umowę licencyjną określającą sposób, w jaki możesz korzystać z ćwiczeń logopedycznych udostępnionych przez tę usługę i prezentowanych w aplikacji Afapp.

  Licencjobiorcą stajesz się również instalując aplikację Afapp na tablecie lub innym urządzeniu mobilnym, pobrawszy ją ze skepu Google Play lub uzyskując aplikację z jakiegokolwiek innego źródła (w tym pobierając ją z serwerów Afapp). Instalując aplikację akceptujesz postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.

 • Aplikacja i usługa

  Tak niniejsza witryna internetowa, jak i aplikacja oraz wyświetlana w niej zawartość, zarówno darmowa, jak i dostarczana w ramach abonamentu Afapp, chronione są prawami autorskimi, a sposób korzystania z nich określony jest w niniejszej umowie.

  Licencja na aplikację Afapp udzielana jest nieodpłatnie. Nieodpłatnie udostępniane są również ćwiczenia logopedyczne dostępne w aplikacji przed wykupieniem abonamentu (zawartość ta określana jest mianem "wersji darmowej", "demonstracyjnej" lub "testowej"). Dalsza zawartość (określona mianem "pełnej wersji" lub "pełnego zestawu ćwiczeń") udostępniana jest przez usługę internetową Afapp i umieszczana na tablecie po uiszczeniu rocznej opłaty abonamentowej. Przez okres jednego roku od wykupienia abonamentu masz prawo do korzystania z pełnego zestawu ćwiczeń w sposób i w celach wyszczególnionych poniżej.

 • Abonament (pełny zestaw ćwiczeń)

  Zasady

  Pełny zestaw ćwiczeń dostarczany jest po opłaceniu abonamentu na okres jednego roku. Z końcem okresu abonamentowego dodatkowe ćwiczenia są usuwane z tabletu. Licencjobiorca może wykupić abonament na kolejny okres abonamentowy, co skutkować będzie przywróceniem pełnego zestawu ćwiczeń na urządzeniu.

  W ramach abonamentu licencjodawca udostępnia wznowienia i aktualizacje treści (ćwiczeń). Wznowienia i aktualizacje pobierane są automatyczne, o ile tablet podłączony jest do Internetu.

  Opłata abonamentowa dotyczy jednego konkretnego urządzania (tabletu) i udostępnia pełen zestaw ćwiczeń na tym urządzeniu na okres jednego roku.
  Liczba urządzeń, na których licencjobiorca może zainstalować aplikację Afapp, nie jest ograniczona. Na każde z nich wymagany będzie jednak osobny abonament (osobna płatność za pełen zestaw ćwiczeń). Okresy abonamentowe liczone są dla każdego urządzenia osobno.

  Licencjobiorca zobowiązuje się do odinstalowania aplikacji w przypadku, gdyby dodatkowe ćwiczenia nie zostały z ustaniem okresu abonamentowego automatycznie usunięte, a licencjobiorca nie decyduje się na opłacenie kolejnego okresu abonamentowego.

  Nie jest możliwe przeniesienie abonamentu na inne urządzenie. W przypadku zniszczenia lub utraty urządzenia (tabletu) licencjodawca może zgłosić ten fakt licencjodawcy w ramach serwisu (patrz warunki serwisu i gwarancji). Licencjodawca zdezaktywuje aplikację na zniszczonym/utraconym urządzeniu i zwróci proporcjonalną kwotę abonamentu tak, jak opisano to w warunkach gwarancji.

  Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia nowych licencji osobom zgłaszającym tego typu problemy częściej, niż należałoby tego w granicach rozsądku oczekiwać.

  Płatność

  Opłata abonamentowa uiszczana jest przelewem na konto licencjodawcy lub za pośrednictwem usługi Przelewy24 a proces ten w obydwu przypadkach inicjowany jest wyłącznie z tabletu. W przypadku przelewu numer konta jak i poprawny tytuł przelewu podawane są na stronie płatności wyświetlonej po zainicjowaniu płatności na tablecie. Warunkiem poprawnego rozliczenia płatności jest dokładne podanie przez licencjobiorcę wskazanego podczas procesu płatności tytułu przelewu. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za opatrzenie przelewu błędnym identyfikatorem płatności co w rzadkich przypadkach może skutkować opłaceniem abonamentu za inne urządzenie, w tym urządzenie nie należące do licencjobiorcy. W przypadku, gdy błąd w tytule przelewu nie budzi wątpliwości, licencjobiorca zwraca kwotę abonamentu na konto licencjobiorcy.

  Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawianie dowodu zakupu drogą elektroniczną i przesyłanie go na podany w toku procedury płatności adres email.

  Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że licencjodawca nie jest płatnikem VAT i że wystawiona przez niego faktura nie będzie zawierała informacji o stawce podatku, sumie wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, ani kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

  Bezpieczeństwo

  W związku z tym, że zarówno tablet licencjobiorcy jak i urządzenie z którego wykonywana jest płatność, w tym płatność za pośrednictwem usługi Przelewy24 znajdują się poza kontrolą licencjodawcy, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa transakcji do momentu przekazania informacji usłudze Przelewy24 spoczywa na licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania osób trzecich, gdyby te ingerując w proces płatności Afapp podstępem, na skutek działania złośliwego oprogramowania, wirusów lub innych technik doprowadziły do przekazania środków pieniężnych należących do licencjobiorcy na konto inne niż należące do licencjodawcy. Licencjodawca zaleca wykonywanie płatności z komputera osobistego lub laptopa, na którym działa aktualne oprogramowanie antywirusowe. Odradza się wykonywanie płatności z tabletu. Aplikacja Afapp udostępnia funkcję przekazania linku płatności e-mailem na urządzenie inne niż tablet.

 • Dozwolone wykorzystanie aplikacji i usługi Afapp

  W ramach licencji licencjodawca zezwala licencjobiorcy na wykorzystanie aplikacji i treści pochodzących z usługi Afapp w następujących celach:

  1. 1. Terapia logopedyczna dowolnych osób bez ograniczeń co do ich liczby, tj. terapia własna, osób trzecich, w tym indywidualna lub grupowa poprzez użytkowanie applikacji na tablecie.
  2. 2. Dostarczania płatnych i nieodpłatnych usług logopedycznych, edukacyjnych i innych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub poza nią.
  3. 3. Udostępnianie zdjęć, nagrań audio i wideo pokazujących ekrany aplikacji Afapp oraz wyświetlaną na tych ekranach treść pochodzącą z usługi internetowej Afapp pod warunkiem, że spełniony jest każdy z poniższych warunków:

   • 3.1. Zdjęcia te i nagrania udostępniane są osobom trzecim bezpłatnie. Dopuszcza się wykorzystanie zdjęć lub nagrań do promocji działalności prowadzonej przez licencjobiorcę.
   • 3.2. Łączna długość fragmentów nagrań audio i wideo udostępnionych przez licencjobiorcę a ukazujących aplikację Afapp lub treści w niej prezentowane nie przekracza 5 minut.
   • 3.3. Zdjęcia, materiały wideo lub audio lub kontekst, w którym zostają umieszczone (np. folder lub strona WWW) opatrzone są w sposób widoczny lub słyszalny informacją: "Materiały pochodzą z aplikacji logopedycznej Afapp, http://afapp.better-software.eu".
  4. 4. Prezentowanie treści wyświetlanych w aplikacji Afapp na urządzeniach podłączonych do tabletu takich jak systemy nagłośnienia, projektory multimedialne, monitory i telewizory. W każdym z tych przypadków treści pochodzące z usługi Afapp muszą być prezentowane za pośrednictwem aplikacji Afapp zainstalowanej na tablecie.
  5. Wykorzystywanie aplikacji i treści dostarczanych przez usługę internetową Afapp w sposób inny niż wyspecyfikowany powyżej jest zabronione.

   W szczególności zabronione jest wykorzystywanie treści poza aplikacją Afapp czy to w formie elektronicznej, czy też w jakiejkolwiek innej formie.

 • Ograniczona gwarancja i zwrot opłaty abonamentowej

  Przedmiot ograniczonej gwarancji

  Aplikacja przeznaczona jest wyłącznie na tablety z systemem operacyjnym Android.

  Przedmiotem gwarancji jest techniczny aspekt usługi, to jest działanie aplikacji na tablecie i poprawne prezentowanie ćwiczeń logopedycznych.

  Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za fizyczne zużycie lub zniszczenie urządzenia (tabletu) w trakcie korzystania z aplikacji ani za ograniczenie jego wydajności na skutek zajętych przez aplikację zasobów systemowych i przez to wpływu na inne aplikacje zainstalowane na urządzeniu.

  Licencjodawca w żaden sposób nie gwarantuje, iż stosowanie aplikacji w terapii logopedycznej skutkować będzie ustąpieniem objawów zaburzeń mowy czy też polepszeniem stanu mowy.

  Zebrane w aplikacji Afapp ćwiczenia są wynikiem wieloletnich doświadczeń w praktyce logopedów i są dostosowane do ogólnych potrzeb pacjentów. Podobne ćwiczenia zaleca są od wielu lat, wykorzystując przy tym papierowe zeszyty i książki. Aplikacja Afapp włącza czynnik multimedialny dostępny również od pewnego czasu w innych programach komputerowych. Efekty terapii są uzależnione od czynników indywidualnych, np. stopnia uszkodzenia mózgu czy częstotliwości i regularności ćwiczeń.

  Licencjodawca nie bierze odpowiedzialności za stosowanie aplikacji w terapii logopedycznej w konkretnych przypadkach. W szczególności nieznane są efekty uboczne stosowania tego typu ćwiczeń u osób z zaburzeniami mowy, afatyków, czy osób po udarze mózgu. Za skutki osobistego wykonywania ćwiczeń jak i zalecania ich wykonania osobom trzecim wyłączną odpowiedzialność ponosi licencjobiorca.

  Wymagania sprzętowe i dostęp do sieci Internet

  Aplikacja Afapp może zostać zainstalowana wyłącznie na tablecie z systemem Android o minimalnych rozmiarach ekranu 1280 x 800 pikseli. Tablet musi być wyposażony w połączenie internetowe (np. Wi-Fi lub 3g lub 4g). Dostęp do internetu wymagany jest do zainstalowania aplikacji oraz pobrania treści (ćwiczeń), a także do wykonania płatności oraz pobrania dodatkowych, dostępnych w abonamencie ćwiczeń konieczny jest dostęp do Internetu (tablet musi być podłączony do Internetu).

  Połączenie internetowe nie jest wymagane w codziennej pracy z aplikacją, tj. gdy ćwiczenia zostały już raz pobrane lub zaktualizowane na urządzeniu.

  Zależy nam!

  Z uwagi na różnorodność produktów tego typu jak i złożoność infrastruktury oraz oprogramowania w sieci Internet nie jest możliwe zagwarantowanie, iż aplikacja Afapp będzie poprawnie działać na każdym z tych urządzeń oraz w każdej sieci komputerowej.

  Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby aplikacja działała zgodnie z opisem prezentowanym na niniejszych stronach internetowych.

  Licencjobiorca ma możliwość zweryfikowania działania aplikacji przy pomocy darmowej wersji testowej, to jest w trybie w którym aplikacja domyślnie uruchamia się na urządzeniu po pobraniu jej ze sklepu Google Play. Poprawne działanie aplikacji w wersji testowej z dużym prawdopodobieństwem oznacza, że również wersja pełna wykupiona w abonamencie będzie działać poprawnie. W szczególnych przypadkach (np. mała ilość dostępnej na urządzeniu pamięci) wersja płatna może jednak nie funkcjonować poprawnie.

  Ograniczona gwarancja

  Wersja bezpłatna nie jest objęta gwarancją ani serwisem.

  Wersja płatna, tj. po wykupieniu abonamentu objęta jest ograniczoną gwarancją i serwisem przez pełen okres abonamentowy. W ramach gwarancji w okresie abonamentowym licencjobiorca zgłasza usterki lub prośbę o udzielenie pomocy technicznej na numer +48 732 89 08 33 bądź korzystając z funkcji "Prośba o kontakt" lub pisemnie na adres Afapp Logopedia, ul. Sasankowa 17, 62-023 Szczytniki.

  Usterki i zwrot opłaty abonamentowej

  W przypadku gdy zgłoszony problem nie może zostać rozwiązany w ciągu 5 dni roboczych, licencjodawca zwraca część opłaty abonamentowej proporcjonalną do okresu abonamentowego, jaki pozostał od dnia zgłoszenia usterki lub problemu do końca okresu abonamentowego i deaktywuje aplikację na tablecie licencjobiorcy.

  Powyższe oznacza, iż np. gdy aplikacja przestanie działać po 150 dniach od wykupienia abonamentu na bieżący rok i usterka zostanie zgłoszona w 151 dniu abonamentu, za który zapłaciłeś 68zł, zwrócimy Tobie (365 - 150) / 365 * 68 = 41zł. Gdyby pierwsze uruchomienie pełnej wersji aplikacji okazało się zupełnie niemożliwe zwrócimy ci pełną kwotę opłaty abonamentowej, pod warunkiem, że zgłosisz nam ten fakt bezzwłocznie.

  Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia nowych licencji osobom zgłaszającym lub zgłaszających potrzębę pomocy technicznej częściej, niż należałoby tego w granicach rozsądku oczekiwać.

  Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niemożności instalacji bądź aktualizacji aplikacji lub usługi na urządzeniu licencjobiorcy. W każdym przypadku odpowiedzialność licencjodawcy ograniczona jest do opłaconej przez licencjobiorcę kwoty abonamentu.

  W szczególności licencjobiorca powinien przetestować darmową wersję aplikacji na urządzeniu, które miałoby zostać zakupione wyłącznie w celu korzystania z aplikacji, przed zakupem tego urządzenia. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z zakupu urządzenia, na którym usługa Afapp z przyczyn technicznych nie może zostać zrealizowana.

 • Ochrona danych osobowych i obowiązek informacyjny RODO

  Akceptując niniejszy regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Afapp Logopedia Joanna Kaczorowska, ul. Sasankowa 17, 62-023 Szczytniki w celach związanych wyłącznie z obsługą abonamentu i płatności za ćwiczenia logopedyczne Afapp. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest Afapp Logopedia. Dokonując płatności za ćwiczenia logopedyczne Afapp wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail koniecznych do przeprowadzenia procesu płatności. Dokonując płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 akceptujesz regulamin tego serwisu a twój adres email zostaje przekazany podmiotowi realizującemu usługę Przelewy24 na potrzeby przetworzenia płatności zgodnie z regulaminem usługi Przelewy24.

  Dane kontaktowe administratora:

  • Adres: Afapp Logopedia, ul. Sasankowa 17, 62-024 Szczytniki
  • E-mail: rodo@better-software.eu

  Inspektor Ochrony Danych:

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Ty jako Użytkownik możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@better-software.eu.

  Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  Afapp Logopedia przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celach związanych ze sprzedażą licencji na ćwiczenia logopedyczne na tablet lub w formie kart pracy, w tym w szczególności w celach związanych z komunikacją pomiędzy Afapp Logopedia a Użytkownikiem, w zakresie w jakim wiąże się to z celem wskazanym powyżej, w szczególności w celu wysyłania do Ciebie informacji o składanych zamówieniach i o ich wykonaniu.

  Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem obsługi reklamacji składanych przez Użytkownika, w tym potencjalnego Użytkownika, a dotyczących niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług, albo dotyczących innych zastrzeżeń wobec świadczonych usług.

  Afapp Logopedia przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy licencyjnej, której stroną jesteś, a także do podjęcia działań związanych z jej zawarciem - przed zawarciem umowy.

  W zakresie związanym z obsługą procesu rozpatrywania reklamacji Afapp Logopedia przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia albowiem przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, to jest obowiązku rozpatrywania reklamacji oraz prowadzenia dokumentacji związanej z tym procesem.

  Afapp Logopedia przetwarza Twoje dane osobowe również w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków związanych z tą umową.

  Afapp Logopedia przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z dochodzeniem roszczeń.

  Kategorie danych osobowych które są przetwarzane

  Afapp Logopedia przetwarza jedynie twój adres e-mail oraz w przypadku korzystania z usługi ćwiczeń logopedycznych na tablet: unikalny numer identyfikacyjny tabletu.

  Informacje o kategoriach odbiorców danych

  Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Afapp Logopedia ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. W związku z powyższym Afapp Logopedia informuje o następujących kategoriach odbiorców:

  • Podmioty świadczące usługi płatności elektroniczniej, w celach związanych z realizacją tych płatności.

  Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Afapp Logopedia nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celach związanych ze sprzedażą licencji na ćwiczenia logopedyczne, będę przetwarzane przez okres obowiązywania umowy licencyjnej i związanego z nią abonamentu.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celach związanych z obsługą reklamacji będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji.

  Twoje dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków związanych z umową licencyjną będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż ten, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

  Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

  W przypadku zakupu licencji na ćwiczenia logopedyczne na tablet lub w formie kart pracy, podanie adresu e-mail jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do jego podania. Wobec czego w razie jego nie podania, Afapp Logopedia nie będzie mogło zawrzeć z Tobą umowy licencyjnej, przyjąć ani zrealizować Twojego zamówienia na ćwiczenia logopedyczne.

  W przypadku zakupu licencji na ćwiczenia logopedyczne na tablet, podanie unikalnego identyfikatora urządzenia jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do jego podania. Wobec czego w razie jego nie podania, Afapp Logopedia nie będzie mogło zawrzeć z Tobą umowy licencyjnej, przyjąć ani zrealizować Twojego zamówienia na ćwiczenia logopedyczne na tablet.

  Informacje o Twoich prawach.

  1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

  2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

  3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   • cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;
   • jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

   Afapp Logopedia może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:

   1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

   W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.

   W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3.

  6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

   W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

  7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

   Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym na razie Afapp Logopedia nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).

   Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  8. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

  9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

   Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a w przyszłości będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane

  Afapp Logopedia nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 • Kopiowanie i powielanie

  Zarówno aplikacja jak i usługa chronione są prawami autorskimi.

  Kopiowanie, powielanie ćwiczeń logopedycznych, kodów źródłowych oraz plików binarnych w części lub całości, jak i wykorzystywanie aplikacji oraz prezentowanej w niej treści w sposób inny niż określony w niniejszej umowie licencyjnej w części lub całości w tym tekstu, zdjęć, grafik, kodów źródłowych, plików binarnych oraz plików dźwiękowych udostępnionych przez usługę i aplikację Afapp w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.

  Aplikacja i usługa Afapp podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę aplikację lub prezentowaną w niej zawartość tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

  Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

  Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego.

  Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.